Zasady rekrutacji

Email Drukuj PDF

REGULAMIN REKTRUTACJI UCZNIÓW

DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO

W BEŁŻYCACH

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2011 r., Nr 142, poz. 831)

§ 1

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły jest:

a) ukończenie 6   lat   i   nieprzekroczenie   10   roku   życia   -   w   przypadku sześcioletniego cyklu nauczania,

b) ukończenie 10   lat   i   nieprzekroczenie   16   roku   życia   -   w   przypadku czteroletniego cyklu nauczania.

§ 2

1. Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. H. Wieniawskiego w Bełżycach prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. Informacje dotyczące rekrutacji, w tym terminy składania podań o przyjęcie do szkoły oraz dotyczące badania przydatności, szkoła zamieszcza na swojej stronie internetowej, na plakatach oraz innych drukach informacyjnych w ramach corocznej akcji rekrutacyjnej.

2. Szkoła może prowadzić

a) okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, akcji otwartej szkoły, koncertów połączonych z informacją o warunkach nauki w szkole,

b) wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określanie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.

 § 3

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają podanie – kwestionariusz od dnia 1 marca do dnia przeprowadzania rekrutacji.

2. W podaniu należy wskazać wybrany instrument, stopień przygotowania muzycznego oraz rok urodzenia kandydata.

3. Szkoła może zażądać przedłożenia przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia warunkującego możliwość nauki gry na wybranym instrumencie.

 § 4

Kwalifikacja kandydatów do szkół muzycznych I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności.

 § 5

1. Badania przydatności kandydatów do szkół muzycznych I stopnia przeprowadza się od dnia 4 maja do zakończenia roku szkolnego.

2. Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.

 § 6

1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów dyrektor szkoły powołuje spośród   nauczycieli   szkoły   trzyosobową komisję   rekrutacyjno  - kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

2. W przypadku uzasadnionych liczbą kandydatów, do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w ust.1, zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

 § 7

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polega na:

a) sprawdzeniu uzdolnień muzycznych,

b) zbadaniu warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

2. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia obowiązującego w danym typie szkoły.

4. Badanie przydatności kandydata do szkoły I st. odbywa się w formie ustnej. Sprawdzenie uzdolnień muzycznych kandydata umożliwia wykonanie przez niego zadań następującej treści:

  • rozpoznawanie rejestrów brzmieniowych,
  • rozpoznawanie kierunku melodii,
  • określenie liczby słyszanych dźwięków zagranych harmonicznie
  • rozpoznawanie trybu melodii,
  • rozpoznawanie akordów dur i moll,
  • odtwarzanie zagranej melodii głosem,
  • odtwarzanie eksponowanych rytmów poprzez klaskanie.

 

§ 8

Decyzję o przyjęciu w poczet uczniów szkoły podejmuje dyrektor na podstawie wyników badania przydatności kandydata.

 § 9

Komisja ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w tym samym dniu po zakończeniu badania przydatności.

 § 10

Cywilnoprawne regulacje korzystania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) z usługi oświatowej w szkole zawarte są w umowie o przyjęcie ucznia do szkoły.

§ 11

W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza .

§ 12

Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 13

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia, w trybie określonym w § 12. 

§ 14

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego w trybie określonym w § 12.

 § 15 

Regulamin stanowi załącznik do statutu szkoły.

 

 

Posłuchaj online

radio program2rmf-classic

 Logo-Filharmonii

facebookyt 1200


 

belzyce         zs1          zs2          cea